תנאי שימוש באתר היי-פאנד

ברוכים הבאים לאתר www.hifund.co.il ("היי-פאנד", ה"אתר" או "השירותים"). היי-פאנד הוא אתר המנוהל על ידי חברת היי-סנטר – מרכז ליזמות עסקית טכנולוגית בחיפה בע"מ, ח.פ. 514038983, שמענה ברחוב הנמל 39 חיפה 3133202 ("היי-סנטר"). בכניסתך לאתר היי-פאנד או שימושך באיזה מן השירותים הנגישים באמצעותו, הנך ("המשתמש", ויחד עם אחרים העושים שימוש באתר "המשתמשים") מסכים להיות כפוף באופן מלא לתנאי שימוש אלה ("התנאים").

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחסים לגברים ונשים כאחד. כמו כן, הסכם זה מתייחס ליחיד ולרבים כאחד ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע ולהפך.

אנא קרא תנאים אלה בעיון. תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב בין היי-סנטר לבינך, ביחד עם המשתמשים האחרים, המסדיר את גישתך לאתר והשימוש בו. בשימושך בשירותי היי-פאנד או ביקורך באתר הנך מאשר שקראת והבנת תנאים אלה, שאתה מודע לכך שהנך כפוף להם, כמו גם למדיניות הפרטיות שלנו, ומסכים לכך. בקבלת תנאים אלה, או על ידי שימוש בשירותים הנך מצהיר/ה שאתה תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה הכשיר להתקשר בחוזה מחייב עם היי-סנטר.

אישורך האלקטרוני של המשתמש באופן המתבקש באתר, לרבות בדבר קריאה, הבנה והסכמה לתכנים ולהשתתפות בהצעות המתפרסמות בהיי-פאנד, ובכלל זה להזמנה ולרכישה של ניירות ערך במסגרתן, יהיה בעל תוקף משפטי מחייב כהסכמה וחתימה לכל דבר ותחייב ותזכה את המשתמש ללא צורך בחתימה ידנית או אחרת שלו.

אם אינך מסכים לקבל את כל תנאי הסכם זה, אנא אל תסמן את התיבה "אני מסכים", והפסק מיד את פעילותך באתר ואת קבלת השירותים על בסיסו.

היי-סנטר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה, כמו גם את מדיניות הפרטיות, מעת לעת. השינויים יהיו תקפים מאותו רגע ואילך לכל שימוש באתר, והנך מודע שאין להיי-סנטר חובה להתריע או ליידע אותך בדבר שינוים כאמור, אלא האחריות לבדוק את התנאים מעת לעת חלה עליך בלבד. בעצם המשך פעילותך באתר הנך מקבל את התנאים המעודכנים ומסכים לשינויים כאמור. התרופה היחידה העומדת לך אם אינך מסכים לאיזה מן התנאים היא הפסקת השימוש באתר.

למונחים שלהלן תהיה בתנאי השימוש המשמעות המופיעה לצידם:

"הזמנה" בקשה לרכוש כמות מסוימת של ניירות ערך של חברה מציעה באמצעות אתר היי-פאנד.
"הכנסה שנתית" גובה הכנסתו של משקיע בודד שאינו משקיע מוביל, לפי אישור רואה חשבון המציין כי משקיע זה עונה על אחד הסייגים המנויים בתקנה 15(ב) לתקנות ההצעה.
"הצעה" הצעת ניירות ערך של חברה מציעה, לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך, ותקנות ההצעה שהותקנו מכוחו, באמצעות היי-פאנד.
"הצעה פטורה" הצעת ניירות ערך של חברה מציעה, לפי סעיפים 15א(א)(1) או 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, באמצעות האתר.
"הרשות" רשות ניירות ערך.
"חברה מציעה" כהגדרתה בתקנות ההצעה.
"חוק ניירות ערך"  חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
"חשבון נאמנות" חשבון בנק ייעודי שנפתח על ידי ועל שם היי-סנטר לצורך החזקה בכספים שישלמו המזמינים בעד ההצעה עד להעברתם לחברה המציעה או החזרתם למזמינים, לפי העניין.
"משקיע" מזמין אשר השלים רכישה של ניירות ערך ומחזיק בהם, כולם או חלקם.
"משקיע בודד" יחיד, ויראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר, כיחיד.
"משקיע כשיר" משקיע הנמנה על סוגי המשקיעים הקבועים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ובלבד שנתן את הסכמתו בכתב לכך שמתקיימים בו התנאים המנויים בתוספת הראשונה כאמור, שהוא מודע למשמעותם, ושרכז ההצעה אימת הצהרה זו כדין.
"משקיע מוביל" כהגדרתו בתקנות ההצעה.
"משתמש" כל אדם הניגש (access) לאתר באמצעות תקשורת מקוונת (on line), לרבות תאגיד, ובכלל זה חברה מציעה.
"ניירות ערך" מניות של חברות מציעות.
"סך כספי ההזמנה" סך הכספים ששולמו על ידי המזמינים בהצעה בעד ניירות ערך של חברה מציעה.
"סכום גיוס מזערי" סך הכספים המזערי שמבקשת חברה מציעה להשיג באמצעות הצעה, כפי שיוצג בעמוד הגיוס.
"סכום גיוס מרבי" סך הכספים המרבי שמבקשת חברה מציעה להשיג באמצעות הצעה, כפי שיוצג בעמוד הגיוס. במהלך תקופת ההגשה רשאית היי-סנטר להגדיל את סכום הגיוס המרבי בשיעור של 15% לכל היותר, על ידי דיווח על כך באתר.
"עמוד הגיוס" עמוד החברה באתר, שבו יוצגו, בין היתר, תנאי ההצעה ומסמכים נלווים.
"רכז הצעה" כמשמעות המונח בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך
"רשות ניירות ערך" הרשות.
"תוכן" נתונים מכל מין וסוג שהוא (בכלל אלה טקסט, תמונה, צליל, גרף, סרטון, אודיו, תוכנה, קוד, גרפיקה, עיצוב, נתונים, איור, הנפשה, תרשים, קובץ, תוכנה ו/או מאגר נתונים) המופיעים באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע אודות ניירות ערך, אחזקתם, זכויות הנלוות להם, הצעות, ויועצים מקצועיים.
"תקופת ההגשה" התקופה הנקובה בהצעה במהלכה תקבל היי-סנטר הזמנות, אשר תתחיל לא לפני המועד הקבוע בתקנות ההצעה, ותסתיים לא יאוחר מהמועד הקבוע בתקנות ההצעה. בטרם סיום התקופה הנקובה בהצעה רשאית היי-סנטר להאריך את התקופה לקבלת הזמנות על ידי דיווח על כך באתר, ובלבד שבכל מקרה המועד האחרון לקבלת הזמנות יהיה לא יאוחר מן המועד הקבוע בתקנות.
"תקנות ההצעה"  תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), תשע"ז-2017.

 

 1. שירותים

היי-סנטר היא חברה הרשומה כרכז הצעה, הפועלת בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, ומאפשרת  לחברות מציעות להציע ולמכור ניירות ערך שלהן באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית שהיא מפעילה באתר – היי-פאנד.

לפרטים אודות רכז ההצעה בהתאם לתקנות ההצעה, לרבות פרטים אודות מבנה האחזקות, בעלי השליטה ונושאי המשרה ברכז ההצעה, ובדבר אופן קביעת התשלום שגובה רכז ההצעה בעד פעילותו, ראו עמודי האתר "מי אנחנו" ו"איך זה עובד".

היי-סנטר לא קבעה אמות מידה לבחירת ההצעות המפורסמות באתר היי-פאנד. היי-סנטר תאשר פרסום הצעה של חברה מציעה רק בהינתן שעמדה בכל תנאי תקנות ההצעה וביתר תנאי השימוש באתר זה, ורשאית שלא לאשר לחברה מציעה לפרסם הצעה באתר היי-פאנד לפי שיקול דעתה המוחלט ומכל סיבה שהיא. כמו כן, חברות מציעות או משקיעים באמצעות היי-פאנד עשויים להיעזר בהיי-סנטר לביצוע הצעות פטורות – הצעות ניירות ערך אשר נעשות על בסיס הפטורים הקבועים בסעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, בעניין הצעה ומכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על שלושים וחמישה והצעה ומכירה למשקיעים כשירים, בהתאמה. לתשומת לבכם, לעניין פעילויות גיוס בהצעות פטורות באמצעות היי-פאנד אין היי-סנטר מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

היי-סנטר נוקטת אמצעים סבירים לבדוק, כי ההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, בשים לב לפעילותה של החברה המציעה, היקפה ומורכבותה. יחד עם זאת, היי-סנטר אינה מתחייבת לבצע בדיקת נאותות כלשהי של ההצעה והמידע הכלול בה, אשר מוצגים כפי שהם הועלו על ידי החברה המציעה, ורשאית להסתמך על מצגי החברה ובעלי העניין בה כי כל הפרטים שיימסרו על ידם בקשר עם הצעה יהיו נכונים ומלאים ולא יכללו פרט מטעה. היי-סנטר דורשת מכל חברה מציעה אסמכתא חתומה על ידי עורך דין, המאשרת כי: (א) החברה המציעה התאגדה כדין בישראל; (ב) מסמכי ההצעה נחתמו, בשם החברה המציעה, על-ידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה המציעה; (ג) בתקנון החברה המציעה נקבעה הוראה לפיה היא מתחייבת כי לכל משקיע תוקנה זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך של החברה המציעה שמבצע משקיע מוביל או בעל עניין במועד ההצעה, בתמורה ובתנאים שווים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך ("זכות הצטרפות"). כל בעלי העניין בחברה המציעה יחתמו על כתבי התחייבות לעניין זכות הצטרפות כאמור. למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, היי-סנטר אינה מתחייבת לבדוק את נאותות ההצעות או את כדאיותן, את החברות המציעות, בעלי שליטה בהן או נושאי משרה בהן או את השימוש שייעשה בכספי הגיוס.

בעמודי הגיוס של החברות המציעות בהיי-פאנד יוצגו כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ההצעה, והיי-סנטר תשמור את כל המסמכים הקשורים להצעות שנעשו באמצעותה למשך שבע שנים ממועד ההצעה. עוד תאפשר היי-סנטר לחברה המציעה להעביר למחזיקי ניירות הערך דיווחים תקופתיים על פעילותה באמצעות האתר, בהתאם להוראות תקנות ההצעה.

ידוע לך, כי היי-סנטר עשויה לשנות כל חלק משירותיה, לרבות תוכנם, בכל עת, להפסיק את שירותיה או כל חלק מהם, להשעות או להפסיק את גישתך לשירותיה או לכל חלק מהם או לסרב לכל השימוש הנוכחי והעתידי בשירותיה, מכל סיבה, ללא הודעה אליך וללא כל חבות מצידה, והנך מסכים שהיא רשאית לעשות כן.

מבלי לגרוע מן האמור, היי-סנטר רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים או באזהרתך, להגביל או לחסום את גישתך לאתר, לרבות מהשתתפות בהצעות המפורסמות בו, להשעות את חשבונך בהיי-פאנד או לבטל את רישומך בה.

המשתמש מצהיר/ה בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בכל מקרה שהיי-סנטר סירבה לרשמו לאתר, או שחשבונו הושעה או נמחק על ידה, או שפעילותו הוגבלה, וכי הוא מוותר בזאת, ולא יבוא בכל דרישה או טענה כלפי היי-סנטר, ולא יהיה זכאי לכל תרופה או פיצוי בשל כך.

הרשות רשאית לבטל את רישומה של היי-סנטר במרשם הרכזים בשל כל אחת מהסיבות המנויות בחוק ניירות ערך ובתקנות ההצעה. ככל שיבוטל הרישום כאמור, תודיע על כך היי-סנטר למשתמשי האתר בהקדם.

 

 1. השתתפות בהצעה בהיי-פאנד

רק משתמשים רשומים יוכלו לבצע הזמנה ורכישה של ניירות ערך המוצעים באמצעות היי-פאנד. למשתמשים שאינם רשומים תינתן גישה חלקית בלבד לתוכן האתר. בעת ההרשמה להיי-פאנד, ובעת ביצוע הזמנה לרכישה של ניירות ערך המוצעים באמצעותה, הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, בהתאם לדרישות רכז ההצעה ותקנות ההצעה. היי-סנטר שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הפרטים שנמסרו ולנקוט באמצעים אשר נועדו לבסס את נכונותם ושלמותם. משתמש רשום מתחייב לעדכן את רכז ההצעה באופן מידי לגבי כל שינוי שיחול בפרטים שהתבקש למסור.

נוסף על כך, היי-סנטר עשויה ליצור עמך קשר לדרישת פרטים ומסמכים נוספים גם לאחר שתבצע הזמנה, בהתאם למדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור של החברה, והנך מתחייב לשתף פעולה עם היי-סנטר באופן מלא במסירת פרטים ומסמכים כאמור באופן מדויק ומלא ("הליך הכרת לקוח"). אם תדרוש ממך היי-סנטר פרטים ומסמכים נוספים כאמור, לא תאושר ההזמנה והתשלום עבורה עד להשלמתם להנחת דעתה של היי-סנטר בהתאם למדיניות האמורה. בהתאם עשויה היי-סנטר לדחות את ההזמנה מכל סיבה שהיא, כך שההזמנה תהיה בטלה, ולא תהיה לה כל חבות כלפיך לעניין זה.

משתמש רשום מתחייב לשפות את היי-סנטר בגין כל נזק והוצאה שייגרמו לה עקב כך שמסר לה או לחברה מציעה מידע מוטעה, שגוי או חלקי; שלא עדכן מיידית מי מהן, לפי העניין, על שינוי במידע כאמור; או שהפר תנאי אחר מתנאים אלה.

ההצעות המפורסמות באתר, על פרטיהן (למעט הצעות פטורות), מוצגות בפני כלל המשתמשים בו, אולם ההשתתפות בהן תתאפשר רק לאחר שהמשתמש יעבור הליך זיהוי, לרבות מסירת הצהרות, מידע ומסמכים בהיקף ובאופן שתקבע היי-סנטר, מעת לעת, בהתאם לכל דין. הפרטים לגבי הצעות פטורות ייחשפו רק בפני משתמשים שיצרו קשר עם היי-סנטר ויבקשו להיחשף לפרטים, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק ניירות ערך.

השתתפותך בהצעות השונות, ובכלל זה הצעות פטורות, היא עסקה בינך לבין החברה המציעה; היי-סנטר אינה צד להצעת ניירות הערך על ידי החברה המציעה ולמכירתם, אלא רק מספקת את הפלטפורמה האינטרנטית היי-פאנד לביצועה.

ידוע לך, כי על פי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, חלות הגבלות ביחס לסכום המרבי אותו רשאי להשקיע בהצעות על פי תקנות ההצעה, מזמין שאינו משקיע מוביל או משקיע כשיר,  וכן ביחס לסכום התמורה המרבי המותר לחברה מציעה לגייס באמצעות רכז הצעה בתקופה של 12 חודשים עוקבים.

בכפוף להוראות תקנות ההצעה, כפי שיעודכנו מעת לעת, ככלל "סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד" עומד על כ- 10,875 שקלים חדשים בהשקעה בודדת, ובלבד שבכל תקופה של 12 חודשים עוקבים, לא יעלה סכום התמורה מאותו משקיע בכמה הצעות על פי תקנות ההצעה על כ- 21,755 שקלים חדשים. על אף האמור: (1) סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד שאינו משקיע מוביל, שהכנסתו השנתית עולה על 380,720 שקלים חדשים ואינה עולה על 815,835 שקלים חדשים, לא יעלה על כ- 32,630 שקלים חדשים בהצעה אחת או בכמה הצעות אחרות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים; (2) סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד שאינו משקיע מוביל, שהכנסתו השנתית עולה על 815,835 שקלים חדשים ואינה עולה על 1,305,325 שקלים חדשים, לא יעלה על 5% מהכנסתו השנתית או על כ- 108,775 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בהצעה אחת או בכמה הצעות אחרות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים.

בביצוע הזמנה לרכישת ניירות ערך במסגרת הצעה בהיי-פאנד הנך מאשר ומצהיר/ה, כי מתקיימים לגביך מלוא התנאים להגשת הזמנה כקבוע בחוק ניירות ערך, בתקנות ההצעה ובתנאי השימוש, ובכלל אלה המגבלות לגבי סכום התמורה המרבי ממשקיע בודד החלות עליך בהתאם להכנסתך השנתית. הנך מצהיר/ה, כי ידוע לך שהיי-סנטר מסתמכת על הצהרותיך, בין היתר בדבר הכנסתך השנתית, על מנת לוודא כי הנך עומד במגבלות כאמור, ומתחייב למסור לה פרטים נכונים, מעודכנים ומלאים, בהתאם לדרישתה, כתנאי לביצוע הזמנה. היי-סנטר לא תקבל הזמנה של ניירות ערך מוצעים ממשתמש שלא מסר את ההצהרות הנדרשות לצורך השלמת ההזמנה. היי-סנטר רשאית לקבוע, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן נימוקים, אם להתיר למשתמש רשום להזמין ניירות ערך המוצעים באמצעות היי-פאנד, כולם או מקצתם. ידוע לך, כי אם תחרוג מהגבלות סכומי ההשקעה החלים עליך, לא תוכל להשתתף בהצעה והזמנתך לרכישת ניירות ערך מוצעים תהיה בטלה וחסרת כל תוקף. בנסיבות אלה יוחזרו לך הכספים ששילמת בעד ניירות הערך המוצעים בהתאם להוראות הדין ותנאי ההצעה.

בביצוע הזמנה הנך מתחייב ומצהיר/ה כי קראת את נהלי היי-פאנד לעניין מניעת תרמיות ואת הסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה המפורטים בעמוד זה ובמסמכי ההצעה, וכי הללו מובנים לך. עוד הנך מתחייב בביצוע ההזמנה, כי ביצעת בדיקת נאותות של ההשקעה וקיבלת החלטה להשקיע על בסיס שיקול דעתך העצמאי בלבד. הנך מאשר, כי ידוע לך, שהיי-סנטר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ואובדן השקעה, שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש באתר, לרבות רכישת ניירות ערך המוצעים באמצעותו.

 1. סיכונים הכרוכים בהשתתפות בהצעה

הנך מאשר, כי ידוע לך, שהיי-סנטר אינה בודקת את נאותות ההצעות המפורסמות באתר. אין בפרסום הצעה בהיי-פאנד משום אימות הפרטים המובאים בעמוד הגיוס ובמסמכי ההצעה או אישור מהימנותם או שלמותם של פרטים אלה או הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשתתפות בהצעה.

היי-סנטר נוקטת אמצעים סבירים, כפי שנקבעו על ידיה, לבדוק שההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, בשים לב לפעילותה של החברה המציעה, היקפה ומורכבותה; למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, המפורטים בעמוד נוהל בדיקת חברות, היי-סנטר אינה בודקת את נאותות ההצעות או את כדאיותן, את החברות המציעות, בעלי שליטה או נושאי משרה בהן. היי-סנטר אינה מחווה דעתה, באופן מפורש או משתמע, בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך מוצעים, בדבר סיכויי ההצלחה של החברות המציעות או בדבר יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן למשקיעים. מבלי לגרוע מן האמור, מסמכי ההצעה הנכללים בעמודי הגיוס נערכו על ידי החברות המציעות. היי-סנטר אינה מבצעת כל בדיקת נאותות בנוגע למידע המופיע בהם או המידע שאינו מופיע, ולא תהיה אחראית לגבי כל תוכן המפורסם בקשר עם החברות המציעות, לרבות דיווחיהן השוטפים וניהול מרשם ניירות ערך על ידיהן, באתר או מחוץ לו. מבלי לגרוע מן האמור, היי-סנטר אינה אחראית לתוכנם של אתרי אינטרנט שניתן להגיע אליהם באמצעות קישור מעמוד גיוס (ככל שיהיה), ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה מכניסה לקישורים כאמור או הסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים.

גם בהצעות (ככל שיהיו) שנלווה להן "דוח בדיקה" של הרשות לחדשנות, הנך מאשר שהנך מבין כי דוח הבדיקה אינו מעיד על סיכויי הצלחת ההצעה או החברה המציעה, ואין לראות בו המלצה לרכוש את ניירות הערך המוצעים.

מבלי לגרוע מן האמור, היי-סנטר רשאית לרכוש מחברה מציעה ניירות ערך מהסוג שהיא מציעה באמצעות האתר, או לקבלם בתמורה לשירותיה בקשר עם אותה הצעה, והחברה המציעה תספק מידע על כך במסמכי ההצעה. כמו כן, היי-סנטר שומרת לעצמה את הזכות להשתתף בהצעה מסוימת באמצעות חברות קשורות (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך). בהשתתפותה של היי-סנטר, או חברות קשורות לה בהצעה, לא תהיה משום הבעת עמדה בנוגע לכדאיות ההשתתפות בהצעה.

הצעות ניירות הערך המבוצעות באמצעות היי-פאנד אינן כפופות לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, ובכלל זה לחובת פרסום תשקיף ולאחר מכן מתן גילוי שוטף ותקופתי. כמו כן, מובהר כי הרשות לא נתנה אישור לפרסום מסמכי ההצעה המוצגים בעמודי הגיוס של החברות המציעות ולא בדקה אותם, והחברות המציעות לא תהיינה כפופות לאחר ביצוע הצעותיהן להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בהן ולפיקוח על ידי הרשות.

השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי, ושל חברות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה גבוהה של סיכון. חברות בשלבים מוקדמים מאופיינות כחברות עם היסטורית פעילות מצומצמת, ואי ודאות לגבי התפתחותן. על המשקיע באמצעות היי-פאנד להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו, מפאת מגוון סיכונים העלולים להתלוות להצעות, כמפורט כאן ובעמוד הגיוס של כל חברה מציעה ביחס לגיוס שלה. הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות הערך המוצעים באמצעות היי-פאנד משתנים, בין חברות מציעות, בין היתר, נוכח תחום ואופי פעילותן ומורכבותה. לפיכך, מטבע הדברים, הסיכונים המפורטים בקישור אינם ממצים את מכלול הסיכונים העלולים להתלוות לכל הצעה, ועמודי הגיוס של כל הצעה עשויים לכלול סיכונים פרטניים נוספים.

הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו מהווה עבירה פלילית. מומלץ, כי משתמש השוקל למכור או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות במסגרת הצעה שנעשתה באמצעות היי-פאנד יפנה תחילה לקבלת ייעוץ משפטי ופיננסי מתאים.

הנך מצהיר/ה, כי הנך מודע לסיכון הטמון באתרים תפעוליים. היי-פאנד והשירותים עלולים לחוות מתקפות מקוונות מתוחכמות, עומסי פעילות בלתי צפויים, או קשיים תפעוליים או טכניים אחרים, העלולים לפגוע בחווית השימוש באתר ואף לגרום לליקויים או תקלות בשירותים המסופקים. הנך מסכים שהיי-סנטר אינה נושאת באחריות בגין כל נזק שעלול לנבוע מליקויים או תקלות כאמור.

בביצוע הזמנה הנך מאשר, כי הסיכונים האמורים והסיכונים המפורטים במסמכי ההצעה מובנים לך.

 

 1. הליך ההזמנה

משתמשים רשאים להגיש הזמנה לרכישת ניירות ערך המוצעים בהיי-פאנד בסכום שלא יפחת מסכום ההשקעה המזערי שייקבע בתנאי ההצעה, כפי שיפורט בעמוד הגיוס ("סכום ההזמנה").

משתמשים המעוניינים להגיש הזמנה ישלמו לחשבון הנאמנות את סכום ההזמנה באמצעות העברה בנקאית או תשלום בכרטיס חיוב. קבלת ההזמנה תהיה במועד אישור התשלום על ידי היי-סנטר, עם קבלת מלוא הסכום בחשבון הנאמנות (ובלבד שהכספים יתקבלו בחשבון הנאמנות תוך 24 שעות מביצוע ההזמנה) או קבלת אישור של נותן שירותי הסליקה של היי-סנטר. עם קבלת ההזמנה, תימסר למזמין הודעה מתאימה כי ההזמנה נתקבלה, וכן תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שנמסרה על ידו. אם לא אושר ביצוע התשלום יקבל המזמין הודעה מתאימה, וההזמנה תבוטל. במקרה כאמור, אין היי-סנטר מתחייבת, כי יתאפשר למזמין לבצע את ההזמנה מחדש, ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפיה בעניין זה, או כלפי מי מטעמה.

ההזמנה תאושר לאחר שנחה דעתה של היי-סנטר מקבלת הפרטים הנדרשים לה בעת רישום לראשונה וכן מהליך הכרת לקוח שביצעה ביחס למזמין, ככל שיידרש, בהתאם למדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור של החברה, ורק לאחר שהזמנה מאושרת על-ידי היי-סנטר יהיה לה תוקף. אם לא תאושר ההזמנה יושבו הכספים למזמין בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה.

היי-סנטר לא תישא בעמלות סליקה או העברה בנקאית שעשויות להתלוות לתשלום על ידי מזמין לחשבון הנאמנות והחזרים מחשבון הנאמנות למזמין או העברות מחשבון הנאמנות לחברה המציעה, ועמלות כאמור אשר יחולו על היי-סנטר מעת לעת, ינוכו מן הכספים שיוחזרו למזמינים או מן הכספים שיועברו לחברה המציעה, לפי העניין.

פרטי חשבון בנק של משתמש יישמרו במאגרי המידע של היי-סנטר, אולם פרטי אמצעי התשלום של המזמינים אינם נשמרים במאגרי המידע של היי-סנטר.

המשתמשים יהיו רשאים להזמין ניירות ערך במהלך תקופת ההגשה, כפי שתיקבע בכל הצעה, והיי-סנטר לא תקבל הזמנות לפניה או לאחר סיומה. עד תום תקופת ההגשה, יוחזקו כספי המזמינים בחשבון נאמנות וינוהלו על ידי היי-סנטר בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות ההצעה, וכל מזמין, וכן החברה המציעה, יוכלו מכל סיבה שהיא, ומבלי שיצטרכו לנמק, לבטל את הזמנתו או הצעתה, בהתאמה, בהודעה בכתב. מזמין שביטל כאמור את הזמנתו במהלך תקופת ההגשה, ומזמינים שהחברה המציעה ביטלה כאמור את הצעתה במהלך תקופת ההגשה, תחזיר להם היי-סנטר, תוך 7 ימים מיום הביטול, כל סכום ששילמו בעד ההצעה בניכוי עמלות סליקה או עמלות בנק כמצוין לעיל.

בהצעה שבה הצליחה החברה המציעה לגייס במהלך תקופת ההגשה הזמנות בסך מלוא סכום הגיוס המזערי שנקבע בתנאי ההצעה אך לא יותר מסכום הגיוס המרבי, תעביר היי-סנטר את סך כספי ההזמנה על פירותיהם מחשבון הנאמנות לחשבון החברה המציעה, כנגד הנפקת ניירות הערך המוצעים למזמינים, בכפוף לכך שתוודא כי מתקיימים כלל תנאי ההצעה והוראות תקנות ההצעה. אם בהצעה עלו ההזמנות שהגישו מזמינים על סך ניירות הערך המוצעים על ידי החברה המציעה, יוקצו למזמינים ניירות ערך לפי חלקה היחסי של כל הזמנה מתוך סך כל ניירות הערך המוצעים בהצעה, ואת הכספים ששילמו בעד החלק של הזמנתם שהושב ריקם בלא שיוקצו להם ניירות ערך בגינו, תחזיר להם היי-סנטר בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההקצאה. לעומת זאת, אם עד תום תקופת ההגשה לא התקבלו בגין ההצעה הזמנות בסך מלוא סכום הגיוס המזערי שנקבע בתנאי ההצעה, תחזיר היי-סנטר למזמינים את מלוא כספי ההזמנה על פירותיהם, בתוך 7 ימים מתום תקופת ההגשה.

החברה המציעה רשאית לשנות פרט מפרטי ההצעה לאחר פרסומה ולפני תום תקופת ההגשה, ובלבד שתדווח על כך באופן מידי באתר. ואולם, אם מדובר בשינוי פרט מהותי מפרטי ההצעה, יראוה כהצעה חדשה, ויהיה על המזמינים לאשר מחדש את הזמנתם, כמפורט בתקנות ההצעה.

 

 1. לא ניתן ייעוץ בהשקעות

היי-סנטר, או מי מטעמה, אינם מספקים, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, ייעוץ או המלצות למשתמשים בנוגע להצעות או השתתפות בהן, לרבות בדבר סיכויי ההצלחה של חברות מציעות או בדבר יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן למשקיעים ובמצגיהן למזמינים. בכלל זה אין היי-סנטר מספקת ייעוץ כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ בהשקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והיא אינה בעלת רישיון לייעוץ בהשקעות, לשיווק השקעות או לניהול תיקי השקעות. נכון למועד עריכת תנאי השימוש גם אין היי-סנטר מספקת שירותי דירוג לניירות הערך המוצעים בהיי-פאנד. כל פעולה או שימוש שהנך עושה בשירותים הניתנים באתר נעשים לפי שיקול דעתך הבלעדי, ובאחריותך בלבד.

היי-פאנד מספקת שירותי ריכוז בלבד, התוכן המופיע בה הינו לידיעה בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או המלצה לגבי כדאיות ההשתתפות באיזו מן ההצעות המוצגות באתר. התוכן המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ עסקי, ייעוץ חשבונאי, משפטי, מיסויי או כל ייעוץ אחר הנדרש למשתמש בהתאם לנסיבותיו הפרטניות. בהחלטתך לבצע הזמנה הנך מאשר, כי הנך מסתמך אך ורק על בדיקות שביצעת  אתה או מי מטעמך אודות ההצעה ותנאיה, לרבות הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשתתפות בה, וכי בדיקות אלה מספיקות לך לביצוע החלטת השקעה מושכלת.

 

 1. זכויות קניין

האתר, וכל מידע, מלל, גרפיקה, או חומרים אחרים המופיעים בו, הם קניינו של רכז ההצעה המוגן על ידי דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר. אינך רשאי לבצע כל פעולה או שימוש בתכני האתר, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש בתנאים אלה, או הסכמתה של היי-סנטר בכתב.

הנך מתחייב שלא להעלות לאתר או להציג בו חומר שיש בו כדי להפר זכויות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, ללא הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בכתב ומראש, ובכלל אלה של היי-סנטר. כמו כן, הינך מתחייב שלא להשתמש בשפה פוגענית, או בכל ביטוי שיש בו כדי להוות אלימות מכל סוג שהיא, לרבות לשון הרע, השמצה, המרדה וכיוצ"ב.

הנך מודע לכך כי תכנים שתשתף באתר יהיו נחלת הכלל.

היי-סנטר לא תהיה אחראית לנזק הנגרם מהפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות, בקשר לתוכן שהועלה או פורסם בדרך אחרת בהיי-פאנד על ידי משתמשיה. משתמש שגרם להפרה כאמור מתחייב לשפות את היי-סנטר בגין כל הנזקים וההוצאות שייגרמו לה או לצד שלישי כתוצאה מהפרה כאמור.

 

 1. מדיניות פרטיות, גלישה בטוחה, שיתוף ופרסום

היי-סנטר פועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובהתאם למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

היי-סנטר משקיעה אמצעים ניכרים, כלכליים וטכנולוגיים, לרבות באמצעות גורמים חיצוניים, לשם ניהול מערך שמירת נתונים וגיבוי מאובטח, בכדי למנוע חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכותיה.

על מנת להירשם לאתר, עליך לפתוח חשבון משתמש המלווה בסיסמה אישית, באמצעות מילוי טפסי הרשמה ייעודיים. הנך האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונך, עליך לשמור על הסיסמה באופן מאובטח ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים לשמירה על גלישה בטוחה. אמצעים אלה כוללים, בין היתר: בחירת סיסמה אישית אקראית וקשה לניחוש; הימנעות ממסירת הסיסמה לכל גורם, לרבות אם הוא מזוהה עם היי-סנטר; הקלדת הכתובת של היי-פאנד בדפדפן והימנעות מכניסה לאתר דרך קישורים או הודעות דואר אלקטרוני המתקבלות ממקור בלתי מוכר; הימנעות משמירת פרטי זיהוי ופרטי תשלום במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים, לרבות המחשב, דואר אלקטרוני, או תיקיות המשותפות בתכנות לשיתוף קבצים, מחשש לחשיפתם על ידי תוכנות זדוניות; מניעת גישה פיזית של גורמים אחרים לעמדה ממנה הנך מבצע גלישה בהיי-פאנד בעודך עושה כן; ניתוק יזום ומסודר מחשבונך בגמר השימוש בהיי-פאנד וסגירת הדפדפן; הימנעות מכניסה לחשבונך בהיי-פאנד ממחשבים שרמת האבטחה בהם אינה ידועה; שימוש בתכנות הגנת מידע ואיתור תכנת ריגול מקובלות במחשבך האישי; שימוש בגרסה מתקדמת של הדפדפן, ועדכון מערכת ההפעלה, הדפדפן ותכנות מדף אחרות בתכנות אבטחת מידע; והימנעות מהורדת תכנות בלתי מוכרות מן הרשת.

הנך מתחייב להודיע להיי-סנטר מיד על כל הפרת ביטחון באתר או כניסה בלתי מורשית לחשבונך. הנך מאשר, כי הנך האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לך, להיי-סנטר או למשתמשים אחרים באתר עקב שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבונך.

האתר עשוי לכלול תכנים שיווקיים, למוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בחסות שירות חיצוני, המתאים את התכנים להרגלי הגלישה של המשתמש. ידוע לך, כי היי-סנטר אינה בודקת את התכנים האמורים, אין לה השפעה על בחירת התכנים המוצגים או סדר הופעתם, ואינה אחראית למהימנותם או התאמתם להוראות כל דין.

מידע בדבר נהלים לשמירת מסמכים, תיעוד, אבטחת מידע והבטחת המשכיות פעילות היי-פאנד

אופן שמירת המידע והמסמכים, אפשרות גיבויו, אחזור המידע בשלמותו ואיתורו בהתאם לצורך.

לצורך פעילות היי-פאנד, בין היתר מכוח תקנות ההצעה, נדרשת היי-סנטר לשמור מידע ומסמכים בקשר למשתמשים, מזמינים, משקיעים וחברות מציעות, לרבות פרטים מזהים, הכולל מידע בעותק קשיח ומידע בעותק דיגיטלי. במטרה שמידע כאמור לא יגיע לידיו או לידיעתו של אדם שלא הוסמך לקבלו, היי-סנטר פועלת על פי נהלים שאימצה לשמירת מסמכים, אבטחת מידע ומדיניות פרטיות. פרטי המשתמשים באתר נשמרים במערכות מידע של היי-סנטר, בעלות רמת יתירות גבוהה, אשר מאוחסנים ב'ענן'. במסגרת נהלים אלה הגדירה היי-סנטר את סוגי המידע והמסמכים שיישמרו במערכותיה (הן מסמך בעותק קשיח והן מסמך מכל סוג אחר שנשמרו במערכות מחשב או ציוד תקשורת), כמו גם שיטות טיפול ואחסון שיסייעו להערכתה בגיבוי מידע ואחזורו בשלמותו במידת הצורך, והכל בשים לב לחובת הסודיות של היי-סנטר כלפי לקוחותיה. מאגר המידע של היי-סנטר נרשם בפנקס מאגרי המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובהתאם לחובותיה לפי תקנות ההצעה היי-סנטר שומרת מסמכים בקשר עם הצעות שנעשו באמצעותה למשך תקופה בת 7 שנים ממועד ההצעה.

כעולה בקנה אחד עם דרישות רשות ניירות ערך, היי-סנטר בנתה את האתר על כלל המערכות הנלוות לו, כך שיקיימו את כלל הדרישות בנהלים המנויים בתורת ההגנה בסייבר לארגונים של הרשות הלאומית להגנת הסייבר, ויישמו את כלל ההנחיות המפורטות בנהלים אלה, באופן שהולם את פעילותה, גודלה ומורכבותה על הסיכונים הנובעים ממנה. החברה תמנע גישה בלתי מורשית למסמכים ומדיות מחשב המכילים מידע באמצעות אבטחה פיזית, תמנע גישה מרחוק למאגרי המידע באמצעות אבטחה לוגית ותנהל בקרה מתמדת על השימוש במידע המנוהל על ידיה, החל בקליטת עובדים וקבלנים וביצוע הדרכות חוזרות לעניין נהלי אבטחת מידע, עבור באחריות אישית של המנהלים בחברה ליישום הנהלים והגבלת הרשאות גישה למידע וכלה במנגנוני אבטחה טכנולוגיים ופיקוח מחמיר של מנהל אבטחת מידע על יישום הנוהל.

אף שהאמצעים המתוארים לעיל נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות היי-סנטר, היי סנטר או מי מטעמה אינם מתחייבים כי שירותי האתר והמידע האגור בו, באמצעותו ובקשר אליו, יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה בלתי מורשית או פגיעה. היי סנטר אינה יכולה לאבטח את מחשביה או מאגרי המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, בעשותו שימוש באתר המשתמש מביע הסכמתו כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה נגד היי סנטר או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות או גילוי או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות.

 

 1. המשכיות פעילות היי-פאנד

במטרה לצמצם את מספר התקלות בהיי-פאנד למינימום ולאפשר למשתמשים להמשיך ולהשתמש באתר בכל עת, פועלת היי-סנטר לפי נוהל המשכיות עסקית לפיו היא עושה מאמצים ניכרים להגשמת מטרה זו. אף על פי כן, אין אפשרות למנוע תקלות לחלוטין. במסגרת הנוהל נקבעה תכנית פעולה מקיפה אשר נועדה לסייע להיי-סנטר להבטיח פעילות רציפה והמשכית של האתר בתרחישי חירום שונים, לרבות בהתייחס לשרידות של תשתיות המחשוב שלה, ניהול באופן שוטף של מערך גיבויים אפקטיבי המאפשר התאוששות ויכולת שחזור מהיר של המידע, תוך שמירה על שלום העובדים, על רכוש החברה ועל מידע הנוגע למשתמשים, ולהמשיך לאפשר למשקיעים להמשיך לפעול באמצעות היי-פאנד ולקבל דוחות על הפעילות באמצעותה. במסגרת הנוהל, זיהתה היי-סנטר את גורמי הסיכון אליהם היא חשופה ומיפתה את תהליכי העבודה החיוניים לפעילותה, גורמי מפתח וספקים חיצוניים עיקריים. בכלל אלה, הפרידה היי-סנטר בין משאבים שהם קריטיים להמשכיות פעילות היי-פאנד לבין מיקום משרדיה של היי-סנטר; מינתה אנשי קשר אשר תפקידם לאפשר את המשך פעילות היי-סנטר והיי-פאנד בשעת חירום, תוך יצירת גישה למקום פעילת חלופי של האתר, ממשקים ולמערכות ניהול; והקצתה משאבים הולמים לזיהוי סיכונים ואתגרים ומציאת דרכי התמודדות עימם. כמו כן קבעה היי-סנטר במסגרת הסכמיה עם חברות מציעות מנגנונים להסדרת הפסקת פעילות של היי-פאנד, והחלפת רכז הצעה על ידי החברות המציעות.

 

 1. הצהרות המשתמש

הנך מצהיר/ה כלפי היי-סנטר ושאר משתמשי האתר, כי:

 • לא תעשה שימוש כלשהו באתר ובשירותים הניתנים בו בניגוד לדין, או שימוש אשר עלול לפגוע בהיי-סנטר או בצדדים שלישיים. בכלל זה, לא תחבל במערכות המחשב של היי-פאנד או של שאר המשתמשים, לא תיגש לתחומים הדורשים הרשאת מנהל באתר או שאינם זמינים לגלישה ישירה של משתמשים, ולא תאסוף מהאתר כל מידע אישי וניתן לזיהוי, לרבות שמות חשבונות וכתובות דואר אלקטרוני. עוד הנך מתחייב, כי לא תפעיל או תשתמש במערכת אוטומטית, לרבות, "רובוטים", "עכבישים" או "קוראים לא מקוונים", על מנת לבצע מניפולציות כלשהן על שירותי היי-פאנד, וכי לא תנסה לפענח, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה, שירותים או תכנים המשמשים וניתנים באתר.
 • לא תשתמש במערכות התקשורת וההפצה, בתוכן או בשירותים הניתנים באתר, לצורך מטרה מסחרית שידולית כלשהי, אלא לשימושך האישי בלבד, ולא תציג באתר מידע האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו מאיים, פוגע, מעליב, משמיץ או בלתי ראוי.

 

 1. אחריות ושיפוי

הנך מתחייב להגן, לשפות, לפצות ולפטור את היי-סנטר, נושאי המשרה בה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל צד קשור אחר, בגין כל תביעה, טענה, נזק, הוצאה, התחייבות, הפסד, אשר ייגרם למי מגורמים אלה, עקב שימושך באתר שלא כדין, או עקב הפרת הוראה מתנאי השימוש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות כל דין, הנך מסכים, כי האחריות המרבית של היי-סנטר כלפיך לא תעלה על התשלום אשר שילמת לה בעבור השירותים שהעניקה לך.

 

 1. תשלומים, עמלות ומיסים

השימוש באתר והשתתפות בהצעות המתפרסמות בו כמשקיע אינם כרוכים בתשלום. פרסום הצעות באתר על ידי חברות מציעות שונות כרוך בתשלום להיי-סנטר כפי שיקבע בהסכמים בינה לבין כל חברה מציעה.

חברה מציעה עשויה לשאת גם בתשלומים נוספים לצורך הכנת מיצגים, מסמכים ודיווחים בקשר להצעה ולאחר השלמת העסקה, והכול בהתאם להוראות הדין ולתנאי ההצעה.

 

הנך האחראי הבלעדי לתשלום ודיווח על כל התשלומים, העמלות והמיסים הרלוונטיים הקשורים בשימושך בהיי-פאנד , בהתאם לדין החל. כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים.

 

 1. סמכות שיפוט ודין

(א) הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה, הינו דין מדינת ישראל בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך או שאלה משפטית העשויה להתעורר בקשר אם תנאים אלה, נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה, לפי העניין. אם יקבע בית המשפט המוסמך, כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה או אכיפה, הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

(ב) פעילות של השקעה, רכישה ומכירה של ניירות ערך כפופה לרגולציה קפדנית ומחמירה. שינויים ברגולציה בתחום, עשויים להשפיע על תנאי השימוש באתר וכדאיות ההשתתפות וההשקעה בהצעות.

(ג) הימנעותה של היי-סנטר לאכוף איזו מהוראות תנאי השימוש או זכויותיה על פיהן, לא תיחשב כוויתור על איזו מהן מצידה.

(ד) הוראות תנאי השימוש גוברות על כל הסכמה קודמת בין היי-סנטר לבינך אלא אם נקבע אחרת במפורש בכתב.

 

 1. יצירת קשר והודעות

לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, ניתן ליצור קשר עם היי-סנטר בעמוד "יצירת קשר".

הרשמה לאתר, מהווה הסכמה לקבלת דואר אלקטרוני לגבי השירותים. הנך רשאי בכל עת להסיר עצמך מרשימת הדיוור של היי-פאנד באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המצוינת בעמוד הבית.

כל ההודעות או הדיווחים על פי תנאי השימוש, יינתנו מראש ובכתב, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, אלא אם יאמר אחרת במפורש.