מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה

מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה

היי-סנטר נוקטת אמצעים סבירים, כפי שנקבעו על ידיה, לבדוק שההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, בשים לב לפעילותה של החברה המציעה, היקפה ומורכבותה; למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, המפורטים בעמוד נוהל בדיקת חברות, היי-סנטר אינה בודקת את נאותות ההצעות או את כדאיותן, את החברות המציעות, בעלי שליטה או נושאי משרה בהן. היי-סנטר אינה מחווה דעתה, באופן מפורש או משתמע, בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך מוצעים, בדבר סיכויי ההצלחה של החברות המציעות או בדבר יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן למשקיעים. מבלי לגרוע מן האמור, מסמכי ההצעה הנכללים בעמודי הגיוס נערכו על ידי החברות המציעות. היי-סנטר אינה מבצעת כל בדיקת נאותות בנוגע למידע המופיע בהם או המידע שאינו מופיע, ולא תהיה אחראית לגבי כל תוכן המפורסם בקשר עם החברות המציעות, לרבות דיווחיהן השוטפים וניהול מרשם ניירות ערך על ידיהן, באתר או מחוץ לו. מבלי לגרוע מן האמור, היי-סנטר אינה אחראית לתוכנם של אתרי אינטרנט שניתן להגיע אליהם באמצעות קישור מעמוד גיוס (ככל שיהיה), ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה מכניסה לקישורים כאמור או הסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, או כל מידע אחר שפורסם על ידי החברות המציעות או המשתמשים באתר היי-פאנד או מחוץ לו.

גם בהצעות (ככל שיהיו) שנלווה להן "דוח בדיקה" של הרשות לחדשנות או של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או מי מטעמה, הנך מאשר שהנך מבין כי דוח הבדיקה אינו מעיד על סיכויי הצלחת ההצעה או החברה המציעה, ואין לראות בו המלצה לרכוש את ניירות הערך המוצעים.

הנך מאשר, כי ידוע לך, שהיי-סנטר אינה בודקת את נאותות ההצעות המפורסמות באתר. אין בפרסום הצעה בהיי-פאנד משום אימות הפרטים המובאים בעמוד הגיוס ובמסמכי ההצעה או אישור מהימנותם או שלמותם של פרטים אלה או הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשתתפות בהצעה.

מבלי לגרוע מן האמור, היי-סנטר רשאית לרכוש מחברה מציעה ניירות ערך מהסוג שהיא מציעה באמצעות היי-פאנד, או לקבלם בתמורה לשירותיה בקשר עם אותה הצעה, והחברה המציעה תספק מידע על כך במסמכי ההצעה. כמו כן, היי-סנטר שומרת לעצמה את הזכות להשתתף בהצעה מסוימת באמצעות חברות קשורות (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968). בהשתתפותה של היי-סנטר, או חברות קשורות לה בהצעה, לא תהיה משום הבעת עמדה בנוגע לכדאיות ההשתתפות בהצעה.

הצעות ניירות הערך המבוצעות באמצעות היי-פאנד אינן כפופות לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, ובכלל זה לחובת פרסום תשקיף ולאחר מכן מתן גילוי שוטף ותקופתי. כמו כן, מובהר כי רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמכי ההצעה המוצגים בעמודי הגיוס של החברות המציעות ולא בדקה אותם, והחברות המציעות לא תהיינה כפופות לאחר ביצוע הצעותיהן להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בהן ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

השקעה בניירות ערך של חברות, ובפרט של חברות בשלבים מוקדמים, מאופיינת ברמת סיכון גבוהה. חברות צעירות מאופיינות בהיסטורית פעילות מצומצמת, ובאי ודאות ניכרת לגבי אופק התפתחותן. כמשקיע באמצעות היי-פאנד, הנך מודע לך ומכיר באפשרות שהנך עלול לאבד את מלוא השקעתך, מפאת מגוון סיכונים העלולים להתלוות להצעות, כמפורט להלן בעמוד זה ובעמוד הגיוס של כל חברה מציעה ביחס לגיוס שלה. הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות הערך המוצעים באמצעות היי-פאנד משתנים, בין חברות מציעות, בין היתר, נוכח תחום ואופי פעילותן ומורכבותה. לפיכך, מטבע הדברים, הסיכונים המפורטים בעמוד זה אינם ממצים את מכלול הסיכונים העלולים להתלוות לכל הצעה, ועמודי הגיוס של כל הצעה עשויים לכלול סיכונים פרטניים נוספים שחשוב שתקרא.

    1. מגבלות סחירות ונזילות

הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו מהווה עבירה פלילית. מומלץ, כי משתמש השוקל למכור או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות במסגרת הצעה שנעשתה באמצעות היי-פאנד יפנה תחילה לקבלת ייעוץ משפטי ופיננסי מתאים.

כן מתאפיינות ההצעות באמצעות הפלטפורמה בסיכון של סחירות מוגבלת, הנובע בעיקר מהיעדרו של שוק משני ציבורי, מאחר שניירות הערך המוצעים בפלטפורמה אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת, וכן עקב מגבלות סחירות מכח הדין הנלוות לכך שניירות ערך לא הוצעו על פי תשקיף, יתכן שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור בעתיד את ניירות הערך המוצעים.

ניירות הערך הנרכשים מחברות מציעות, בהצעה באמצעות האתר, לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

כמו כן, השקעה בחברות במתכונת של איגרת חוב לרוב איננה השקעה נזילה. ככלל, תנאי איגרת החוב, קובעים שהקרן משולמת בחזרה אך ורק בתום תקופת הפרויקט. עקב כך, לא ניתן לקבל את קרן ההלוואה וחלק או כל הריבית בגינה לפני תום תקופת ההלוואה או להקדים את פירעון ההלוואה.

    1. השקעות הון וחוב וחברות צעירות

עוד נמנים על הסיכונים הכרוכים בהיענות להצעות של חברות באמצעות היי-פאנד והשתתפות בהן, בין היתר, הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל/י השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים של החברה המציעה, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין, וכיוצא באלה, בהתאם ובכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים. חברה מציעה אינה מפוקחת על ידי גורם מאסדר כלשהו, ולכן אינה כפופה לחובות רגולטוריות בדבר פעילותה העסקית ויציבותה הפיננסית (למשל, ביטוחים, פיקדונות, ערבויות, דרישות הון עצמי וכיוצא באלה), ולכן עשויה להיות בלתי יציבה ולהיקלע לקשיים והיעדר עמידה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי ניירות הערך שלה, מבלי שתינתן להם התראה.

חברות בתחילתן דרכן לרוב תלויות משמעותית ביזמים שלהן. חברה מציעה שלא תנוהל באופן יעיל על ידי יזמיה, או שיזמיה ייעדרו לפרק זמן ניכר או לא יצליחו להשלים את הפרויקט או אבני הדרך מסיבות שונות עלולה להיות מושפעת מהותית בפעילותה בטווח הקצר, כך שמימוש התכנית העסקית שלה ולוחות הזמנים שנקבעו ייפגעו משמעותית.

ביחס לאיגרות החוב, אף שהן מובטחות בבטוחה, הרי שירידה בשוויה עקב ירידה בהכנסות החברה המציעה או בשוויה של הבטוחה, עלולה להביא לכך שמימושה יכסה באופן חלקי בלבד (אם בכלל) את החוב של החברה המגייסת כלפי בעלי איגרות החוב.

מחירי ניירות הערך המוצעים בהצעות של החברות המציעות, משקפים את הערכת הנהלת החברה המציעה לגבי שוויה של החברה המציעה, ותדיר אינם מבוססים על הערכות שווי או חוות דעת של גורם פיננסי או גורם מוסמך אחר.

    1. פלטפורמות מקוונות

להשקעות באופן מקוון, כמו באמצעות הפלטפורמה, יכולים להתלוות גם סיכונים הנובעים מפערי מידע בין משקיעים, היעדר יכולת של הציבור לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה הנמוך וכיוצא באלה.

הנך מצהיר/ה, כי הנך מודע לסיכון הטמון באתרים תפעוליים. היי-פאנד והשירותים עלולים לחוות מתקפות מקוונות מתוחכמות, עומסי פעילות בלתי צפויים, או קשיים תפעוליים או טכניים אחרים, העלולים לפגוע בחווית השימוש באתר ואף לגרום לליקויים או תקלות בשירותים המסופקים. הנך מסכים שהיי-סנטר אינה נושאת באחריות בגין כל נזק שעלול לנבוע מליקויים או תקלות כאמור. היי-סנטר, כמו חברות אחרות בענף הפינטק, עשויה להיות חשופה למתקפות סייבר על ידי צדדים שלישיים. אירועים מסוג זה, יחד עם קושי בהתאוששות החברה מהם עלולים לפגוע ברציפות העסקית של פעילות החברה ולהסב לה הפסדים.

מסמכי ההצעה הנכללים ומתפרסמים באתר נערכו על ידי החברות המציעות והועלו לאתר על-ידי החברות המציעות ללא כל מעורבות מצד היי-סנטר או מי מטעמו, למעט סיוע טכני בפרסום המסמכים. היי-סנטר אינה מעורבת בהכנת מסמכי ההצעה ואינה מבצעת בדיקת נאותות כלשהי של מסמכי ההצעה או של המידע הכלול בהם או המידע שלא נכלל בהם, מעבר לאמוד בעמוד עמוד בדיקת חברות. כל המידע בדבר ההצעה בעמוד הגיוס, ללא יוצא מן הכלל, מוצג "as is", כפי שהועלה לאתר על ידי החברה המציעה ועל המשקיע חלה חובה לבצע בדיקת נאותות עצמאית למצגי החברות המציעות, כאמור בתני השימוש.

היי-סנטר, כמפעילת פלטפורמה מקוונת שנועדה לאפשר רכישת ניירות ערך כדין, לא תהיה אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרם למשקיעים, או לצד שלישי כלשהו, עקב רכישת ניירות ערך המוצעים באמצעות היי-פאנד, או עקב הסתמכות על המסמכים או הנתונים המוצגים באתר לגבי ניירות הערך המוצעים או החברות המציעות, או עקב העדרם של נתונים ומסמכים כאמור. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויותיה של היי-סנטר בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה. המשתמש מתחייב לקרוא את מלוא המצגים הנוגעים לרכישת ניירות הערך ולמסמכי ההצעה, לרבות מלוא המסמכים הרלוונטיים.

    1. סיכוני מקרו

האטה בפעילות הכלכלית במשק או העדר צמיחה במשק הישראלי עושיה להשפיע על החברה המציעה ועל יכולתם הכלכלית של משקיעים להשקיע כספים באמצעות הפלטפורמה.

לשינויי חקיקה בישראל בתחום הפעילות של היי-סנטר עשויה להיות השפעה על יכולתה של היי-סנטר להמשיך בפעילותה העסקית. היי-סנטר ופעילותה כפופות לרישיונות והיתרים מרשויות שונות ובעיקרם רשות ניירות ערך. אין ודאות כי היי-סנטר תוכל להמשיך ולעמוד בתנאי הרישיונות וההיתרים לאורך זמן, ואי עמידה באיזה מהם, עשויה להביא לכך שלא תוכל להמשיך לפעול כרכז הצעה.

תחום פעילות החברה והענף בו פועלת הינם תחרותיים וקיים סיכון שמתחרים להיי-פאנד יעמידו שירותים או יפתחו טכנולוגיות או מוצרים דומים, מתקדמים ויעילים מאלו של היי-סנטר.

הפלטפורמה המופעלת על ידי היי-סנטר מצריכה הון אנושי והון כספי רב, אשר אין ודאות כי יהיו ברשותה בעתיד.

לאור הסיכונים הכרוכים בהשקעות בניירות ערך בכלל, ובחברות בתחילת דרכן בפרט, היי סנטר ממליצה למשתמשים לבצע פיזור השקעות, ולהשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם.

כיצד ניתן להשיג תשואה בעד השקעה באמצעות היי-פאנד ומה המגבלות הכרוכות בכך?

אם חברה מציעה בה השקעת מונפקת לציבור וניירות הערך שלה נרשמים למסחר בבורסה לניירות ערך (בכל מקום בעולם) המניות יהפכו להיות סחירות, ניתן יהיה למכור אותן ולקבל כסף תמורתן. ניתן, כמובן, גם להמשיך ולהחזיק במניות, ולחכות בשאיפה שאלו יצרו רווח נוסף, אם ערך החברה יעלה.

בתהליך של אקזיט חברה אחרת עשויה לרכוש חברה מציעה בה השקעתם, או את פעילותה, על ידי רכישת מניות המשקיעים ובהן שלך, ותוכל לקבל את חלקך היחסי בתמורת הרכישה.

חלוקת דיבידנדים היא דרך נפוצה של חברות, להן יש פעילות רווחית, לתגמל את בעלי המניות בהן. אם חברה מציעה בה השקעת מחלת שיעור מסוים מרווחיה לבעלי המניות, תוכל לקחת חלק בחלוקת רווחים זו בהתאם לשיעור החזקותיך היחסי במניות החברה המציעה.

אם תרכוש אג"ח של חברה מציעה, תוכל לקבל במהלך תקופת האג״ח את הריבית הנקובה בה ובתום התקופה את פירעון הקרן לפי הסכום אותו השקעת.

ואולם, כל האפשרויות הללו כפופות לסיכונים המפורטים מעלה במסמך זה ובעמודי הגיוס של החברות המציעות.

בביצוע הזמנה הנך מאשר, כי הסיכונים האמורים והסיכונים המפורטים במסמכי ההצעה מובנים לך, כי ביצעת בדיקה נאותה ועצמאית של ההשקעה וכי קיבלת החלטה להשקיע, באמצעות היי-פאנד, על בסיס שיקול דעתך העצמאי בלבד. היי-סנטר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים או אובדן השקעה, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש בהיי-פאנד.

 

אזהרות בדבר תרמיות שהיי-סנטר גילתה בהצעות מימון המונים שהתבצעו באמצעות היי-פאנד

*למועד זה טרם גילתה היי-סנטר תרמיות בהצעות מימון המונים שהתבצעו באמצעות היי-פאנד.