הגדרת סוגי משקיעים

הציבור הרחב

מודל מימון המונים מבוסס הון (Equity Crowdfunding) או מבוסס חוב (Debt Crowdfunding) הוא אפיק השקעה חדש ההופך את ההשקעה בחברות חדשניות לנגישה עבור כולם. מודל זה, דוגמת הפלטפורמה שלנו ב-HiFund, פותח בפני משקיעים מהציבור הרחב הזדמנויות השקעה שבעבר היו מנת חלקם של משקיעים מתוחכמים ו/או גדולים בלבד, ומאפשר להם לקחת חלק בפוטנציאל צמיחתן של החברות בהן בחרו להשקיע.

באמצעות הפלטפורמה שלנו, כל בוגר ישראלי מעל גיל 18 יכול להפוך לבעל מניות בחברות המציעות ב-HiFund. ההשקעה דרך מודל מימון המונים מבוסס הון או חוב כפופה להוראות דיני ניירות ערך, אשר בין היתר מגבילות את סכומי ההשקעה המותרים למשקיעים מן הציבור באמצעות פלטפורמות מימון המונים בהתאם להכנסה/נכסים הפנויים שלהם, וכן מגבילות את הסכומים שהחברות המגייסות יכולות לגייס באמצעות הפלטפורמה (כמפורט בתנאי השימוש). במדרגה הבסיסית, ההשקעה בחברה יחידה מוגבלת לסכום מקסימלי של כ- 10,000 שקל, וההשקעה במספר חברות במקביל מוגבלת לסכום מקסימלי של כ- 20,000 שקל, בתקופה של 12 חודשים.

פלטפורמה רשאית לאפשר גיוסים והשקעות במודל של מימון המונים רק אם היא רשומה כ'רכז הצעה' שקיבל אישור ומפוקח על ידי רשות ניירות ערך, כפי ש- HiFund נרשמה. (פיקוח הרשות אינו מבטיח שההשקעה נטולת סיכון, כמפורט בקישור זה)

משקיע כשיר

משקיע שהוא אדם פרטי או תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של אדם פרטי, הוא משקיע כשיר אם האדם הפרטי עומד באחד מהתנאים הבאים:

– השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על כ- 8.1 מיליון ש"ח.

– גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עלה על כ- 1.2 מיליון ש"ח, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שלו עלתה על כ- 1.8 מיליון ש"ח.

– השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על כ- 5.1 מיליון ש"ח וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עלה על כ- 0.6 מיליון ש"ח, או שגובה ההכנסה של התא המשפחתי שלו עלתה על כ- 9.1 מיליון ש"ח.

* "נכסים נזילים" הם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה; ו"תא משפחתי" הוא יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

כמו כן, משקיע שהוא תאגיד הוא משקיע כשיר, אם ההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון ש"ח, אלא אם כן הוא התאגד במיוחד כדי לרכוש ניירות ערך בהצעה מסוימת.

משקיע כשיר אינו מוגבל בסכום שבאפשרותו להשקיע בחברה מציעה באמצעות פלטפורמת HiFund.

משקיע מוביל

משקיע מוביל הוא מי שמשקיע לא פחות מ- 10% מסך כלל ההשקעה שהתקבלה בחברה מציעה. למשקיע מוביל אסור שתהיה זיקה או כל קשר עסקי או מקצועי עם החברה המגייסת, בעל השליטה בה, בעל עניין בה, נושאי משרה בכירה בה או תאגיד בשליטת בעל השליטה בה, בשנתיים שקדמו למועד ההצעה ובמועד ההצעה (למעט כהונה בתפקיד דירקטור בחברה המגייסת – ללא תמורה).

משקיע מוביל יכול להיות בין היתר:

– קרן טכנולוגיה עילית, כפי שהיא מוגדרת בחוק להשקעות משותפות.

– אדם המתמחה בביצוע השקעות בחברות מחקר ופיתוח או בעסקים קטנים ובינוניים, שבחמש השנים שקדמו למועד ההצעה ביצע חמש השקעות קודמות בחברות כאמור, בהיקף כולל של 2 מיליון ש"ח לפחות.

– וגופים נוספים בעלי מומחיות רלוונטית הנמנים על ההגדרה של 'משקיע מוביל' בתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017.

כשמשקיע מוביל מצטרף להצעה של חברה מגייסת ב- HiFund, החברה רשאית לגייס עד 1 מיליון ש"ח יותר במהלך תקופה של 12 חודשים מאשר בהצעות רגילות של מימון המונים.

משקיע אנג'ל

השקעה של האנג'ל נעשית תמורת מניות בחברה או כהלוואה, כחלק משלבי ה- Pre-Seed וה- Seed (השלבים הראשוניים). לעתים האנג'ל משקיע כחלק מקבוצה של משקיעים. פעמים רבות האנג'לים הם בעלי רקע משמעותי בעולם ההיי-טק.

הייפאנד מאפשרת לחברות לגייס באמצעותה גם שלא במסגרת מודל מימון המונים, שאז הן אינן מוגבלות בסכום שהן רשאיות לגייס, והמשקיעים אינם מוגבלים בסכומים שהם מורשים להשקיע. אנג'לים שישקיעו במסגרת 'הצעות פטורות' אלה יכולים לכלול משקיעים כשירים ועד 35 משקיעים מן הציבור שאינם כשירים בלבד, ופעילות זו אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

חברה יכולה לגייס באמצעות הפלטפורמה שלנו תחילה ב'הצעה פטורה' ולאחר מכן גם במודל מימון המונים.